• insan hakları

  50.
  insan haklarını savunduguna inanılan ama sadece dünyada güç ulkelerin vatandaşları koruyan insan hakları beyannamesinin maddeleri bizim ülkemiz de hangisi uygulanıyor?

  Madde 1

  Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

  Madde 2

  Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyanname’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

  Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

  Madde 3

  Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

  Madde 4

  Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

  Madde 5

  Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

  Madde 6

  Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.

  Madde 7

  Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyanname’ye aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

  Madde 8

  Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.

  Madde 9

  Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.

  Madde 10

  Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

  Madde 11

  Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
  Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.

  Madde 12

  Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

  Madde 13

  Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.
  Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

  Madde 14

  Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
  Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

  Madde 15

  Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
  Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.

  Madde 16

  Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.
  Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.
  Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.

  Madde 17

  Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
  Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

  Madde 18

  Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

  Madde 19

  Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

  Madde 20

  Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.
  Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

  Madde 21

  Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.
  Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.
  Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.

  Madde 22

  Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

  Madde 23

  Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
  Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
  Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
  Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

  Madde 24

  Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

  Madde 25

  Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
  Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

  Madde 26

  Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. ilköğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
  Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
  Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.

  Madde 27

  Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
  Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

  Madde 28

  Herkesin, işbu Beyanname’de derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

  Madde 29

  Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
  Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
  Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletler’in amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.

  Madde 30

  işbu Beyanname’nin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyanname’de ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • sevgiden umudu kesip görücüye usulü evlenmek

  1.
  Sevecek ve güvenerek evlenecek kişiyi bulamayan abimin yapmayı planladığı eylem. Tabi annem mutlu annem sevinçli.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • a haber in kurulma amacı

  7.
  Akp den çok akpci olan hiç bir ideolojisi olmayan saçma bir teve.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • para biriktirme yolları

  94.
  AVM lere gitmemek
  Bazara gitmemek
  Yememek
  icmemek
  Modaya uymamak
  Telefon kullanmak

  Arada bir nefes alıp

  Çok çalışmak
  Çok çalışmak
  Çok çalışmak.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • cumhuriyet halk partisi

  4327.
  Parti denilmesine bin şahit gerektiren toplama insanlarla kurulan toplumdur.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • kitap isimlerini gavat ile değiştirmek

  148.
  -Beyoglunun en gavat abisi
  -babilde gavat istanbulda gavat
  -gavatın dünyası
  -gavatın şifresi
  -game of gavat
  -çılgın gavatlar
  -gavatın gözyaşları.
  -ince gavat
  -1 ... diye haykirmak istiyorum
 • pazara süslenip giden kız

  8.
  Bazarcılardan birini beğendiği için kendini beğendirip iyi yürütmek isteyendir.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • marketin ortasında yangin var diye bağırmak

  1.
  Migrosun orta yerinde yangın tüpünü ortalığı sıkıp yangın var diye bağırmak istediğim eylemdir. Sonradan eşeği sudan getirene kadar beni silkelerler.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • akp nin 29 mayısı 19 mayıstan üstün tutması

  1.
  Padişahlık isteyen bir zümrenin başında bulanan adamın padişah olmak istemesınden dolayı ortaya çıkan bir mevzudur.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • gecenin şarkısı

  22712.
  Bu gece bu şarkı iyi gidiyor (bkz: https://youtu.be/l_HAOSBGYKc)
  ... diye haykirmak istiyorum
 • gecenin şarkısı

  22711.
  Bu gece bu şarkı iyi gidiyor (bkz: https://youtu.be/l_HAOSBGYKc)
  ... diye haykirmak istiyorum
 • evleneceğim insan şu an nerde ne yapıyor düşüncesi

  163.
  Umarım benim burda boş boş takılmayıp kendine yarar işler yapıyordur. Benim bana ve bize fayda yok sen otur faydalı şeyler yap olur mu?
  ... diye haykirmak istiyorum
 • yalnızlık

  7582.
  Bazıları için korku
  Bazıları için huzur
  Ama çoğunlukla uzanacak bir dalın kalmamasıdır buda huzur bozucu bir durumdur.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • münir özkul

  2558.
  Dar Alanda Kısa Paslaşmalar 2000
  Ay Işığında Saklıdır 1996
  Nasreddin Hoca 1993
  Al Dudaklım 1993
  Arabesk 1988
  Acı Gurbet 1988
  A Ay 1988
  Afife Jale 1987
  Kuşatma 2 / Şok 1987
  Aile Pansiyonu 1987
  Günah 1987
  Kadersiz Kullar 1987
  Yaşamaya Mecburum 1987
  Yıllar 1987
  Uzaylı Zekiye 1987
  Otobüs Yolcuları / ihsaniye – Karasu 1987
  Ana Kucağı 1986
  Kızlar Sınıfı Tatilde 1986
  Babalar da Ağlar 1986
  Dayak Cennetten Çıkma 1986
  Elmayı Kim Isırdı 1986
  Milyarder 1986
  Büyük Günah 1985
  Ya Ya Ya Şa Şa Şa 1985
  Deliye Hergün Bayram 1985
  Çalınan Hayat 1985
  Duyar Mısın Feryadımı 1985
  Sarı Öküz Parası 1985
  Şaşkın Gelin 1984
  Geçim Otobüsü 1984
  Çaresizim 1984
  Kızlar Sınıfı 1984
  Gırgıriyede Büyük Seçim 1984
  Şaşkın Ördek 1983
  Dostlar Sağolsun 1983
  ilişki 1983
  Gırgıriyede Cümbüş Var 1983
  Gazap Rüzgarı 1982
  Bir Yudum Mutluluk 1982
  Islak Mendil 1982
  Ağlayan Gülmedi mi? 1982
  Altın Kafes 1982
  Buyurun Cümbüşe 1982
  Talih Kuşu 1982
  Adile Teyze 1982
  Şıngırdak Şadiye 1982
  Görgüsüzler 1982
  Beni Unutma 1982
  Deliler Koğuşu 1981
  Bizim Sokak 1981
  Gırgıriyede Şenlik Var 1981
  Gırgıriye 1981
  Banker Bilo 1980
  ibişo 1980
  Erkek Güzeli Sefil Bilo 1979
  Gelinciklerim 1979
  Aşkın Gözyaşları 1979
  ibiş in Rüyası 1979
  Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
  Neşeli Günler 1978
  Cennetin Çocukları 1977
  Gülen Gözler 1977
  Hababam Sınıfı Tatilde 1977
  Aşk Dediğin Laftır 1976
  Aile Şerefi 1976
  Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
  işte Hayat 1975
  Gülşah 1975
  Bizim Aile / Merhaba 1975
  Hababam Sınıfı 1975
  Gece Kuşu Zehra 1975
  Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975
  Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975
  Hasret 1974
  Beş Tavuk Bir Horoz 1974
  Gariban 1974
  Mavi Boncuk 1974
  Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 1974
  Salak Milyoner 1974
  Niyet 1973
  Çulsuz Ali 1973
  Izdırap 1973
  Şaban istanbul’da 1973
  Kaynanam Kudurdu 1973
  Oh Olsun 1973
  Yalancı Yarim 1973
  O Ağacın Altında 1972
  Üç Sevgili 1972
  Karamanın Koyunu 1972
  Ver Allahım Ver 1972
  Yiğitlerin Kaderi 1972
  Tatlı Dillim 1972
  Sev Kardeşim 1972
  Senede Bir Gün 1971
  Kezban Paris’te 1971
  Son Hıçkırık 1971
  Bebek Gibi Maşallah 1971
  Beklenen Şarkı 1971
  Solan Bir Yaprak Gibi 1971
  Donkişot Sahte Şövalye 1971
  Yedi Kocalı Hürmüz 1971
  Beyoğlu Güzeli 1971
  Aşk Uğruna 1971
  Beyaz Kelebekler 1971
  Gönül Hırsızı 1971
  Hayatım Senindir 1971
  ibiş Gangsterlere Karşı 1971
  işte Deve işte Hendek 1971
  Kadifeden Kesesi 1971
  Tophaneli Murat 1971
  Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971
  Aşk Hikayesi 1971
  Hayat Sevince Güzel 1971
  Tatlı Meleğim 1970
  Kara Dutum 1970
  Bütün Aşklar Tatlı Başlar 1970
  Kalbimin Efendisi 1970
  Yuvasız Kuşlar 1970
  Yumruk Pazarı 1970
  Ali ile Veli 1970
  Allı Yemeni 1970
  Berduş Kız 1970
  Dikkat Kan Aranıyor 1970
  Dönme Bana Sevgilim 1970
  Yavrum 1970
  Küçük Hanımefendi 1970
  Şoför Nebahat 1970
  Son Kızgın Adam 1970
  Hayatım Sana Feda 1970
  Seven Ne Yapmaz 1970
  Arım, Balım, Peteğim 1970
  Sevgili Babam 1969
  Boş Çerçeve 1969
  Uykusuz Geceler 1969
  Gelin Ayşem 1969
  Nisan Yağmuru 1969
  Sevdalı Gelin 1969
  Ayşecik’le Ömercik 1969
  Fakir Kızı Leyla 1969
  Bana Derler Fosforlu 1969
  Nilgün 1968
  Artık Sevmiyeceğim 1968
  Kanlı Nigar 1968
  istanbul’da Cümbüş Var 1968
  Kara Gözlüm Efkarlanma 1968
  Yayla Kartalı 1968
  Urfa istanbul 1968
  Kalbimdeki Yabancı 1968
  Çifte Tabancalı Damat 1967
  Elveda 1967
  Sürtüğün Kızı 1967
  Yaşlı Gözler 1967
  Bir Millet Uyanıyor 1966
  Denizciler Geliyor 1966
  Ben Bir Sokak Kadınıyım 1966
  Aşkın Kanunu 1966
  Seni Sevmiyorum 1966
  Fakir Bir Kız Sevdim 1966
  Kan Gövdeyi Götürdü 1965
  Senede Bir Gün 1965
  Kart Horoz 1965
  inatçı Gelin 1965
  Bilen Kazanıyor 1965
  Seveceksen Yiğit Sev 1965
  Şoför Nebahat Bizde Kabahat 1965
  Şekerli Misin Vay Vay 1965
  Yalancının Mumu 1965
  Cezmi Band 007.5 1965
  Gönül Kuşu 1965
  Dokunma Bozulurum 1965
  Kahreden Kurşun 1965
  Bir Bahar Akşamı 1961
  Yumurcak 1961
  Yaman Gazeteci 1961
  Taş Bebek 1960
  Gurbet 1959
  Altın Kafes 1958
  iftira 1958
  Kalbimin Şarkısı 1956
  Bir Aşk Hikayesi 1955
  Tuş / Bir Aşk Hikayesi 1955
  Balıkçı Güzeli / 1002. Gece 1953
  Edi ile Büdü 1952
  Edi ile Büdü Tiyatrocu 1952
  Barbaros Hayrettin Paşa 1951
  Evli Mi Bekar Mı 1951
  Lale Devri 1951
  Yavuz Sultan Selim Ve Yeniçeri Hasan 1951
  Üçüncü Selim’ın Gözdesi 1950

  Filmlerinde oynamış sanatçı.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • alaturka wc den alafranga wc geçmek

  1.
  Köyden indim şehrenin wc den vücudun bulmuş halidir.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • sözlük yazarlarının şu an bulundukları yer

  2249.
  Televizyon karşısında bir seksen uzanmış vaziyette.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • gece 3 te bize gelsene yazan kız

  12.
  Gece üçe kadar bir çok şey denemiş olup olmayınca 3 te yardımcı arayan kadındır. insanın sırtının tam ortası kaşınınca insan birinden yardım ister. Gece 3te olsa
  ... diye haykirmak istiyorum
 • açlıktan ölseler bile yazarların yemeyeceği şeyler

  799.
  Kabak
  Patlıcan
  Bakla
  Koslenmiş herşey.
  -1 ... diye haykirmak istiyorum
 • koca bulmanın giderek zorlaşması

  16.
  Mağaza mağaza gezip ürün beğenme benzemez.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • 2015 2016 sezonunu 6 ncı bitiren takım

  5.
  Öyle büyüktür ki 6. Lığı bile şampiyondan daha fazla konuşulan takımdır.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • yeni şeyler getiriyorum